Technický dozor investora

Pokud si nejste zcela jisti svými vědomostmi ve stavebnictví a časem, který můžete složitému procesu stavby věnovat, je lépe najmout si na dobu stavby technický dozor. Nabízíme kontrolu Vaší stavby odborným a poctivým technickým dozorem. Absence kvalitního stavebního technika jistě stavbu výrazně prodraží a zkomplikuje.
Osobu pověřenou technickým dozorem ustanovíte ve smlouvě o dílo s dodavatelem. Ta vás pak zastupuje po celou dobu v jednání s tímto dodavatelem, kontroluje práci a provádí zápisy do stavebního deníku, atd. Technický dozor stojí peníze, ale z vlastní zkušenosti víme, že se taková osoba na stavbě vyplatí. Může Vám ušetřit velké množství peněz s ohledem na kvalitu stavby a postupných nárocích zhotovitele, a to nejen při samotné stavbě, ale také v budoucnu.

Nabídka pro jednotlivé stavebníky RD, ale i pro developerské společnosti
Pro realizaci stavby je nutný stavební dozor, který také můžeme zajistit vlastní činností. Nabízíme služby průběžné kontroly stavby v jednotlivých fázích výstavby. Dodavatel stavby bude vědět, že jí kontroluje nezávislá firma ( odborník ) po celou dobu výstavby. Jedná se o kontrolu zakrývaných konstrukcí stavby, při rozestavěné hrubé stavbě či hrubých rozvodech nebo v konečné fázi při tzv. předpřejímkách před převzetím stavby, tj. bude proveden soupis vad a nedodělků (VaN), tak aby přejímka byla pak rychlá a s minimem závad.

Výkon TDI
Náplní činnosti technického dozoru je také zastupování investora (stavebníka) při kontrole provádění prací a dodávek a při jejich přejímání od dodavatele, při jednáních s projektantem, s příslušnými orgány státní správy a s jinými účastníky výstavby.
Technický dozor má za úkol zejména dohlédnout na soulad prováděných prací s ověřenou projektovou dokumentací a podmínkami vydaného stavebního povolení, za dodržování obecných technických požadavků na výstavbu a platných předpisů. Dále kontroluje technické provedení, technologické postupy stavby a jejich ekonomiku, což může stavebníkovi ušetřit množství financí, sníží se počet reklamací a investor má záruku, že stavební práce jsou prováděny kvalitně.

Často se využívá technického dozoru při stavbách a rekonstrukcí prováděných svépomocí a také účast dozoru při koupi rodinného domu nebo bytu.

Kontakt

+420 602 270 428
+420 602 302 662

 

pk. servin s.r.o.
Plzeňská 224
267 53 Žebrák

 

Doručovací adresa:
pk.servin, s.r.o.
P.O.BOX 15, pošta Hořovice
268 01

 

Kancelář:
Zámek Hořovice
Vrbnovská 22
268 01 Hořovice

Ověřená firma
pk.
servin, s.r.o. - idatabaze.czStavebnictví - idatabaze.cz